./index.php?menu=calendar

CHYBA: Nepodarilo sa vykona dotaz select dirName from veterans where id_veterans = 38 na databáze admin_ddayvday.
Table 'admin_ddayvday.veterans' doesn't exist
Quick DAY-selector
0


Choosing a day-number beginning with the D-day as #0. Just drag the symbol to a desired position.

CHYBA: Nepodarilo sa vykona dotaz select * from veterans where id_veterans = 38 na databáze admin_ddayvday.
Table 'admin_ddayvday.veterans' doesn't exist
<< Back


CHYBA: Nepodarilo sa vykona dotaz select v.*, vm.* from veterans v, veterans_multimedia vm where v.id_veterans = 38 and vm.id_veterans = v.id_veterans and vm.typ='images' limit 0,1 na databáze admin_ddayvday.
Table 'admin_ddayvday.veterans' doesn't exist

CHYBA: Nepodarilo sa vykona dotaz select v.*, vm.* from veterans v, veterans_multimedia vm where v.id_veterans = 38 and vm.id_veterans = v.id_veterans and (vm.typ='video' or vm.typ='mp3') and vm.verze = 'en' limit 0,1 na databáze admin_ddayvday.
Table 'admin_ddayvday.veterans' doesn't exist